Általános Szerződés Feltételek

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

Általános Szerződési és Felhasználási Feltételek  

Jelen szerződésben szereplő online képzés teljes egészében szerzői jogi védelem alatt áll. Egyetlen része sem sokszorosítható, másolható, közzétehető Nagy Melinda írásos engedélye nélkül. Ezen szerzői jogok megsértése jogi következményeket von maga után.

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) 

Dinnyés-Nagy Krisztina EV (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Székhely: 2141 Csömör, Széchenyi utca 49. B/3.

Adószáma: 58373329-1-33

(a továbbiakban: Szolgáltató)

és az általa nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat  igénybe vevő (Előfizető) 

(a továbbiakban: Előfizető) 

jogait és kötelezettségeit, a vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. 

(Szolgáltató és Előfizető a továbbiakban együttesen: Felek).

Kérjük, ha weboldalunkon kínált szolgáltatást igénybe kívánja venni, olvassa el Általános Szerződési és Felhasználási Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, ha annak minden pontját megértette, tudomásul vette és azzal egyetért és magára nézve kötelező érvényűnek tekinti.

1, SZOLGÁLTATÓ ADATAI

Dinnyés-Nagy Krisztina EV (a továbbiakban: “Szolgáltató”)

Székhely: 2141 Csömör, Széchenyi utca 49. B/3

Adószáma: 58373329-1-33

E-mail: info@meditacio.com

  1.   A SZERZŐDÉS TÁRGYA

2.1 A Szolgáltató célja, hogy a www.facebook.com weboldalon keresztül az Előfizető a Szvámi Ráma meditációs csoport elnevezésű zárt Facebook-csoportjába tagságot vásároljon, és a tagság birtokában ebben a Facebook-csoportban a tartalmakat elérje. Az Előfizető bankkártyás vásárláson keresztül, bankkártya adatainak megadásával tudja megvásárolni a tagságot, és válik jogosulttá a megvásárolt időtartamig a csoporttagságra, melyet a Szvámi Ráma meditációs csoport nevű zárt Facebook-csoportban tesz a Szolgáltató elérhetővé a Előfizető számára. 

Az online csoporttagság megvásárlásával meghatározott időtartamra szól a szolgáltatás, amely nem átruházható. A szolgáltatás azon a napon veszi kezdetét, amely napon az online tagság vásárlása megtörtént.

2.2.Előfizetés időtartama

A program órái heti tematikával működnek. A tagság azon a napon kezdődik és azon a napon válik jogosulttá az Előfizető belépni a meditációs tartalmak és órák helyszínéül szolgáló Facebook-csoportba, miután megvásárolta a tagságot.

2.3 Fizetés és számlázás

A jogosultság az online csoport szolgáltatásainak igénybevételét biztosítja Előfizető részére minden hónapban, az aktuális havi tagdíj előfizetését követően a vásárlástól számított 30 napig.  

Az Előfizető valamennyi videóhoz és hanganyaghoz való hozzáférése a tagság megszűnési időpontjától kezdődően törlődik (nem rendelkezik érvényes befizetéssel az adott hónapra). Ez vonatkozik az addig leadott, elsajátított anyagokra is, melyek a továbbiakban nem lesznek hozzáférhetőek. 

Az online bankkártyás fizetések a Stripe és az OTP Simple rendszerén keresztül valósulnak meg, bankkártyás vásárlás útján. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A vásárolt szolgáltatás ellenértéke, a kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül kártyaszámláján. 

2.4 Szolgáltatás felhasználási köre

Az online meditációs foglalkozásokat és a csoportban közzétett tartalmakat az az Előfizető jogosult használni, aki megvásárolta azt. Az online vagy a letöltött tartalmat megosztani, másolni, terjeszteni tilos. A tartalom tulajdonosa a Szolgáltató. Minden megosztásból, terjesztésből származó kárt az Előfizető köteles a Szolgáltató számára megtéríteni.

  1. A SZOLGÁLTATÓ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

3.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a jelentkezés során megrendelt meditációs online tartalmak biztosítására, heti rendszerességgel. Ezen online előadások felváltva tartalmaznak Meditációs órákat, Szatszang beszélgetéseket, Hatha jóga órákat és Napindító jóga órákat, valamint időnként meghívott vendég előadók előadásait. 

3.2. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének első napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért.

Szolgáltató, és az online tanfolyam tanárai jogosultak a tagság során az Előfizető által érkező kérdések szakmai fókuszú szelektálására és csak azon kérdések megválaszolására, melyet a Szolgáltató és az online tanfolyam tanárai az Előfizető szakmai fejlődése érdekében eredményesnek látnak. Előfizető a csoporttagsága során felmerülő kérdéseit a zárt Facebook csoport “Kérdező Posztjában” tudja feltenni, melyre az online tanfolyam előadói és tanárai a vasárnapi Szatszang beszélgetések alkalmával válaszolnak. Emailben, és privát üzenetben feltett kérdésekre az online tanfolyam előadóinak és tanárainak nem áll módjában válaszolni.

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt online csoporttagság felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel a védjegyének, vagy az előadók személyiségi jogainak megsértése, róluk fényképek, videó részletek, vagy hangfelvételek közlése, tanfolyami hozzáférés megosztása harmadik személlyel stb.).

3.3. A Szolgáltató köteles az online csoportot technikailag karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

3.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be. (élő adás megszakadása, internet kapcsolat probléma, stb.)

3.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére.

3.6. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás felfüggesztésére, amennyiben tudomására jut, hogy az Előfizető által a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg.

3.7. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: Előfizető családi és utóneve, Előfizető számlázási címe, előfizető telefonszáma, e-mail címe.

3.8. Amennyiben az online csoport előadója és szervezője önhibáján kívül (betegség, vis major) nem képes leadni teljes egészében a tananyagot, az Előfizető által addig kifizetett havi díjak nem kerülnek visszafizetésre, figyelemmel arra, hogy ezen anyagok külön-külön is aktívan elősegítették az Előfizető személyes fejlődését.

3.9. Szolgáltató jogosult a szerződés felmondására, ha úgy ítéli meg, hogy Előfizető bármelyik fórumszabályzatot súlyosan megszegi, vagy szellemiségben nem tolerálható módon nyilvánul meg. Ebben az esetben a legutolsó befizetett tagdíj visszautalásával az Előfizető kizárásra kerül a csoportból.

  1. AZ ELŐFIZETŐ JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

4.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt online  tanfolyam személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 3. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett.

4.2. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező Szvámi Ráma online meditációs csoporttagsággal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni az info@meditacio.com email címen, vagy a  06 30 315 9432-es számon (keddtől – péntekig 11-17 óra között)

4.3. Előfizető az általa megrendelt szolgáltatás díját az alábbiak szerint köteles rendezni:

– Havi tagdíjfizetés

A fizetési határidő 2023. február hónaptól kezdődően legkésőbb minden hónap 10. napjáig.

Amennyiben Előfizető kicsúszik a fizetési határidőből, azt 14 napon belül még lehetősége van pótolni és így folytatni a tanfolyamot. A 14 napot meghaladó fizetési késés esetén Szolgáltató felmondhatja Előfizető hallgatói jogviszonyát. A hang vagy videó anyagok (videótár) és a zárt facebook csoport elérhetősége az előfizetői jogviszony felmondása után megszűnik. Előfizető a továbbiakban ezekhez nem fér hozzá, és a Szolgáltató nem köteles semmilyen formában letölthetővé tenni őket, sem hangban sem videó felvételben.


A szolgáltatás aktuális díja a Szolgáltató oldalán, a www.meditacio.com aloldalon található. 

Díjfizetés elmaradása esetén a tagság automatikusan megszűnik.

4.4. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a jelentkezés során megadott e-mail címre a Szvámi Ráma csoport tartalmait és a szolgáltatást érintő hírekről.

4.5. Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 3.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.

4.6. Előfizető elfogadja, hogy Szolgáltató által az www.meditacio.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek bankkártyás fizetés céljából a Stripe Inc. (Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, D02, H210, Írország, Telefonszám: +353 1 903 8449) mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, ország, e-mail cím.  Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

  1. A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A Szerződés megszűnik:
– a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,
– azonnali hatályú felmondással,
– felek közös megegyezésével,
– az Előfizető halálával.

A szerződés megszűntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Azonnali felmondásra bármelyik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén van lehetőség. Továbbá Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja Előfizető szerződését abban az esetben is, ha Előfizető a Szolgáltató által működtetett Facebook hallgatói csoport szabályzatát ismételten, vagy súlyosan megszegi, ezért a csoportból kizárásra kerül, vagy más módon, – különösen az etikátlan vagy tiszteletlen magatartása miatt – érdemtelenné válik a képzés befejezésére.

Felmondás esetén Előfizető a már kifizetett Szolgáltatáson túl további szolgáltatásra nem tarthat igényt.

  1. A TAGSÁG EGÉSZSÉGÜGYI FELTÉTELEI

A csoporttagság feltétele a tiszta és pszichoaktív szerek befolyásától mentes tudatállapot. (Ide tartoznak a drogok, alkohol, ill. bármilyen tudatmódosító szer használata.)

A csoportba való jelentkezéssel Előfizető kijelenti, hogy az előadásokon önszántából és saját felelősségére vesz részt. Nincs semmilyen betegsége, amely miatt nem vehet részt meditációs foglalkozáson, valamint nem áll pszichiátriai vagy orvosi kezelés alatt, semmilyen mentális probléma (pl.: skizofrénia, akut pszichózis, hallucináció, tévképzet, depresszió, neurózis, pszichotikus zavarok, pánikbetegség, bipoláris személyiségzavar, öngyilkossági kísérlet, vagy gondolatok, stb.) miatt. Amennyiben igen, erről a jelentkezéskor tájékoztatja az óravezető tanárt. (Nagy Melindát) Az ASZF elfogadásával hozzájárul ahhoz, hogy a foglalkozások alatt kép és hangfelvételek készüljenek róla vagy a hozzászólásairól. (pl. ZOOM bejelentkezéskor)

  1. ONLINE ÓRÁK ELÉRÉSE, SZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A meditáció csoport órái egy zárt Facebook-csoportban jelennek meg. Csoporttagságra jogosult az, aki megvásárolta a honlapon keresztül az aktuális havi hozzáférést. (érvényes megújuló fizetéssel rendelkezik) 

  1. PANASZOK INTÉZÉSE

Előfizetői Panaszügyintézés módja:

Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen békés egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek 
jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók. 

Az Előfizetői kifogásokat vagy egyéb észrevételeit, panaszait az Előfizető az info@meditacio.com e-mail címen írásban vagy szóban a 06 30 315 9432-es telefonszámon teheti meg.

Az Előfizetői kifogások intézésének módjára a 19/2014. NGM rendelet szabályai az irányadóak.

E panaszokat a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a jelzést követő 3 munkanapon belül köteles megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. 

Az Előfizetőnek minősülő vevő kifogásainak bíróságon kívüli rendezésével kapcsolatos lehetőségekről további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken talál:

Bírósági eljárás

Az Előfizető jogosult a Előfizetői jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

9. VIS MAJOR

9.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, előadó betegsége, vagy korlátozottsága.

9.2. Amennyiben vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

9.3. Vis major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

10. TELJESSÉGI ZÁRADÉK

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

11. HATÁLYBALÉPÉS

A jelen ÁSZF 2023. február 2. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad.

12. VEGYES RENDELKEZÉSEK

12.1 Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

12.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

Kelt: 2023. február 2.