Általános Szerződési Feltételek a 17 hónapos online kínai asztrológia tanfolyamhoz

Jelen szerződésben szereplő online tanfolyam teljes egészében szerzői jogi védelem alatt áll. Egyetlen része sem sokszorosítható, másolható, közzétehető Nagy Melinda írásos engedélye nélkül. Ezen szerzői jogok megsértése jogi következményeket von maga után.

A Nagy und Nagy GesBR,  7501-Ausztria,  Nemzetközi adószám: ATU77206257  továbbiakban: Szolgáltató - az online tanfolyamra előfizető ügyfelei - továbbiakban: Előfizető - részére a szolgáltatást az alábbi Általános Szerződési Feltételekben (ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja.  

1. A szolgáltatás leírása:

A Szolgáltató online elérhető videó leckéket biztosít az Előfizető számára. A leckék tartalma az 1.keletakademia.com oldalon lesznek megtekinthetők. 

2. Az ÁSZF hatálya:

Jelen ÁSZF 2023. október 1-én lép hatályba. A tanfolyam indulása (első előadások érkezése) 2023. október 11.

3. Az ÁSZF alanyai:

Az ÁSZF egyrészről kiterjed a Szolgáltatóra, másrészről az online tanfolyam szolgáltatás Előfizetőire.

4. A szerződés létrejötte:

A meghirdetett tanfolyamra előzetesen, elektronikusan kellett jelentkezni. Egy válasz emailben visszaigazolást és  belépési azonosítót illetve jelszót kapott az Előfizető. Az előzetes jelentkezés, a megrendelés visszaigazolása / felhasználónév és jelszó küldése, és a jelen ÁSZF rendelkezései együttesen alkotják a Szerződést. Előfizető jelen ÁSZF feltételeit  a tanfolyam fizetési oldalán, az "előfizetés megvásárlása" menüben tett nyilatkozattal (checkbox bepipálása) fogadja el.

Az Előfizető és a Szolgáltató köteles az ÁSZF rendelkezéseinek maradéktalan betartására. 

5. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei:

5.1. Szolgáltató köteles az Előfizető által a jelentkezés során megrendelt online tanfolyam biztosítására, új leckék folymatos feltöltésére. A tanfolyam időtartama 17 hónap

5.2. A Szolgáltató a megrendelés teljesítésének első napjától kezdődően felel a szolgáltatás folyamatos működőképességéért. 

A szolgáltatás teljesítését – a pénzügyi teljesítéstől függetlenül – megtagadhatja a Szolgáltató, amennyiben az Előfizető által igényelt online tanfolyam felhasználásával kapcsolatosan jogszabályba ütköző tény jut a Szolgáltató tudomására (különös tekintettel a tanfolyam védjegyének, vagy az előadó személyiségi jogainak megsértése, róla fényképek, videó részletek, vagy hangfelvételek közlése, stb.).

5.3. A Szolgáltató köteles az online tanfolyamot karbantartani, az esetlegesen felmerülő hibát lehetőségeihez mérten a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb 72 órán belül kijavítani.

5.4. A Szolgáltató nem tartozik felelősséggel a neki nem felróható módon bekövetkező váratlan eseményekből eredő szolgáltatási kimaradásokért, esetleges adatveszteségekért, illetve azon károkért, amelyek rajta kívül álló okok eredményeképpen következtek be.

5.5. A Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatásai körének bővítésére.

5.6. Szolgáltató fenntartja a jogot a szolgáltatás felfüggesztésére, amennyiben tudomására jut, hogy az Előfizető által a regisztrációkor megadott adatok a valóságnak nem felelnek meg.

5.7. Szolgáltató tájékoztatja az Előfizetőt, hogy a Szerződés teljesítéséhez Előfizető alábbi adatait kezeli: Előfizető családi és utóneve, Előfizető számlázási címe, előfizető telefonszáma, e-mail címe. Céges számla igénylése esetén a cég nevét és az adószámot is. 

5.8. Amennyiben az online tanfolyam előadója és szervezője önhibáján kívül (betegség, vis major) nem képes leadni teljes egészében a tananyagot, az Előfizető által addig kifizetett havi díjak nem kerülnek visszafizetésre, figyelemmel arra, hogy ezen anyagok külön-külön is aktívan elősegítették az Előfizető személyes fejlődését.

6. Az Előfizető jogai és kötelezettségei:

6.1. Az Előfizető jogosult az általa megrendelt online  tanfolyam személyes célú használatára, a Szolgáltató jelen ÁSZF 5. pontjában meghatározott rendelkezésre állása mellett. 

6.2. Előfizető jogosult a szerződés tárgyát képező online tanfolyammal kapcsolatos technikai felvilágosítást kérni az info@kinaiasztrologia.com email címen, vagy a  06 30 315 9432-es számon (keddtől - szombatig 11-17 óra között)

6.3. Előfizető az általa megrendelt szolgáltatás díját az alábbiak szerint rendezheti:

- Havi előfizetés
A fizetési határidő legkésőbb az aktuális hónapban a Szolgáltató által megjelölt havi első lecke aktiválási dátuma előtt 24 óra. 

- Kedvezményes egyösszegű díjcsomag

A szolgáltatás díja a Szolgáltató oldalán az 1.keletakademia.com oldalon található.

Előfizető a szolgáltatás igénybevételére csak folyamatos hallgatói jogviszony keretében jogosult, egyben tudomásul veszi, hogy minden megvásárolt tananyaghoz 2025. december 31-ig van hozzáférési ideje. 2025. december 31-én a leckék automatikusan deaktiválódnak és ezután a későbbiekben nem lesznek többet megnézhetők. Amennyiben Előfizető kicsúszik a 2025. december 31-ig tartó hozzáférési időből, utólag nem tudja azokat pótolni, és emiatt semmilyen kártérítési igénnyel nem élhet Szolgáltató irányában.

Pénzfisszafizetési garancia:  Az első 4 előadás megtekintése után - de legkésőbb 2023. október 31-ig - amennyiben Előfizető jelzi az info@kinaiasztrologia.com címen az elállási szándékát a Szolgáltatónak, visszafizetésre kerül a befizetett tandíj. Az egyösszegű kedvezményes tandíj befizetése esetén a pénzvisszafizetési garancia szintén 2023. október 31-ig érvényes. Ennek lejárta után nem áll módjában a Szolgáltatónak pénzt visszatéríteni időarányos formában sem.

6.4. Előfizető köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges felhasználói név és jelszó biztonságos tárolására, megőrzésére. Az Előfizető a felhasználói név és jelszó továbbítására, vagy azok harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tételére nem jogosult. Amennyiben Előfizető e jogok gyakorlását másnak átengedi, a szolgáltatás igénybevételét harmadik személynek továbbadja, átengedi, vagy hozzáférhetővé teszi, felelős minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be. Előfizető tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató ebben az esetben jogosult – az addig igénybevett leckék árának visszatérítése nélkül - a szerződés azonnali hatályú felmondására. 

6.5. Előfizető hozzájárul, hogy a Szolgáltató üzenetet küldjön a jelentkezés során megadott e-mail címre az online Kínai Asztrológia tanfolyamot és a szolgáltatást érintő hírekről. 

6.6. Előfizető tudomásul veszi és az ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul a regisztrációkor megadott személyes adatainak az ÁSZF 5.7. pontjában meghatározottak szerinti kezeléséhez.*

6.7. Előfizető elfogadja, hogy Szolgáltató által az 1.keletakademia.com felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek bankkártyás fizetés céljából a Stripe fizetési szolgáltatónak. Weboldal: www.stripe.com Adatvédelmi tájékoztatójuk: Privacy Policy - Hungary | Stripe | HungaryEmail: info@stripe.com

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.   

7. A szerződés megszűnése:

A Szerződés megszűnik:

- a Szolgáltató jogutód nélküli megszűnésével,

- azonnali hatályú felmondással,

- felek közös megegyezésével,

- az Előfizető halálával

A Szerződés megszüntetésére irányuló nyilatkozatok kizárólag írásban érvényesek. Azonnali felmondásra bármelyik fél súlyos vagy ismételt szerződésszegése esetén van lehetőség. Továbbá Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja Előfizető szerződését abban az esetben is, ha Előfizető a Szolgáltató által működtetett Facebook hallgatói csoport szabályzatát ismételten, vagy súlyosan megszegi, és ezért a csoportból kizárásra kerül, vagy más módon, - különös tekintettel az etikátlan vagy tiszteletlen magatartása miatt - érdemtelenné válik a képzés befejezésére.

Felmondás esetén Előfizető kizárólag a felmondás tárgyhónapjáig igénybe vett Szolgáltatásra tarthat igényt (2023. december 31-ig), és további Szolgáltatásokra nem. Felmondás esetén az addig befizetett tandíjat Szolgáltató nem köteles visszafizetni még időarányosan sem.

8. Fizetési módok:

Bankkártyás fizetéssel, vagy átutalással (átutalásnál csak 3 havi egyösszegű fizetés lehetséges)

9. Egyéb rendelkezések:

9.1. A Szolgáltató a vonatkozó Korm. rendelet alapján fennálló tájékoztatási kötelezettségének a szerződéskötést megelőzően az

1.keletakademia.com weboldalon található ÁSZF (elektronikus úton történő szerződéskötés) elérhetősége útján tesz eleget. 

9.2. A Szolgáltató az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás (Online tanfolyam) használati jogát átengedi, egyebekben fenntart minden jogot. Az ÁSZF 1. pontjában megjelölt szolgáltatás szerzői jogi védelem alatt áll. Előfizető a Szolgáltató e pontban tett tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

9.3. Szolgáltató tájékoztatja Előfizetőt, hogy az 1.keletakademia.com oldalain található képek, videók, szövegek a Szolgáltató tulajdonát képezik. 

9.4. Szerződő felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítése során egymással együttműködnek, a szükséges tájékoztatást egymásnak megadják, az esetleges vitás kérdésekben elsősorban békés úton történő megoldást részesítik előnyben.

9.5. Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosítás lényegi elemeit az online Kínai Asztrológia tanfolyam felületén (1.keletakademia.com) jól látható módon köteles elhelyezni.

10. Vis major:

10.1. Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, előadó betegsége, vagy korlátozottsága.

10.2. Amennyiben vis major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

10.3. Vis major esemény bekövetkezte esetén az érintett Fél lehetőség szerint köteles a másik Felet írásban értesíteni.

11.Vegyes rendelkezések:

11.1. Szolgáltató és Előfizető kölcsönösen kijelentik, illetve kölcsönösen jóváhagyólag tudomásul veszik, hogy rendelkeznek azzal a képességgel és/vagy meghatalmazással, hogy jelen szerződéses kapcsolatba lépjenek és az ebből eredő szerződéses kötelezettségeiket teljesítsék.

11.2. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv., valamint szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv. rendelkezései az irányadók.

11.3. Felek kijelentik, hogy esetleges jogvitáikat elsődlegesen egyeztetés útján rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek jogvitájukra nézve alávetik magukat hatáskörtől függően a Szolgáltató székhelye szerinti járásbíróság, illetve törvényszék kizárólagos illetékességének. A jogvita elbírálására a Magyarország törvényei és jogszabályai az irányadók.

2023. október 1.

* Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 4.§-a értelmében a Szolgáltató, az Előfizető azonosításához valamint a Szerződés teljesítéséhez, a számlázáshoz elengedhetetlenül szükséges adatokat kezeli. Az adatkezelés időtartama: A Szerződés megszűnését követő 180 naptári nap. Előfizető adatait a Szolgáltató alkalmazottja dolgozza fel. Előfizető az adatkezeléshez az ÁSZF 6.5. és 6.6. pontjában tett nyilatkozatával kifejezetten hozzájárul.